เงื่อนไข
  • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้หลังจากทำการจองแล้ว
  • แจ้งยกเลิกภายในเวลาทำการคือ วันจันทร์ – ศุกร์  (8.30 – 17.30)  ระยะเวลาในการยกเลิกมีดังนี้
ระยะเวลาในการยกเลิก อัตราค่าธรรมเนียม*
10-8 วันก่อนการเดินทาง 20%
7-2 วันก่อนการเดินทาง 30%
1 วันก่อนออกเดินทาง 40%
วันออกเดินทาง (ก่อนออกเดินทาง) 60%
หลังออกเดินทาง หรือ ไม่สามารถแสดงตนและไม่มีการติดต่อ 100%

* อัตราค่าธรรมเนียม คิดจากค่าทัวร์