หมายเหตุ : การนับเวลาเช่านั้นนับเป็นรายชั่วโมง และในรุ่นรถระดับเดียวกัน ราคาค่าเช่าจะเท่ากัน *หน่วย : บาท

**ราคาดังกล่าวไม่รวมประกัน NOC